Privacy statement XziXzi Photography

Privacy statement XziXzi Photography

INLEIDING
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt XziXzi Photography persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat XziXzi Photography inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

XziXzi Photography zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.


PERSOONSGEGEVENS
XziXzi Photography verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

• voornamen
• achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres


VERWERKINGSGROND
XziXzi Photography verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

• de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die XziXzi Photography met betrokkene heeft gesloten;
• XziXzi Photography een wettelijke verplichting dient na te komen;
• een gerechtvaardigd belang van XziXzi Photography, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van XziXzi Photography aan betrokkene.


VERWERKINGSDOEL
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

• uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene en facturatie
• afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• marketing, promotie, versturen nieuwsbrieven
• telefonisch contact
• e-mailcontact
• uitvoering wettelijke verplichtingen


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
XziXzi Photography verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. XziXzi Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS
XziXzi Photography zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. XziXzi Photography zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


GEEN VAN COOKIES OP DE WEBSITE
XziXzi Photography maakt geen gebruik van cookies op de website.


BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
XziXzi Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met XziXzi Photography.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal XziXzi Photography onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. XziXzi Photography meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt XziXzi Photography onverwijld contact op met deze betrokkenen.


KLACHTRECHT
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met XziXzi Photography via e-mail.


INTREKKEN TOESTEMMING
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van XziXzi Photography schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© XziXzi Photography, mei 2018

Dit document is opgesteld conform de richtlijnen van DuPho.nl

XziXzi Photography

Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen
The Netherlands

Ontwerp door: MadameThenadier